Kat. 2 – Coala indikerar tecken på förmaksflimmer

Coala indikerar vad som kan vara tecken på förmaksflimmer, utan P-vågor. Dock kan resultatet bero på dålig inspelningskvalitet, varför man alltid skall ta en extra mätning i lugn och ro för att verifiera resultatet.

Förmaksflimmer är en allvarlig rytmrubbning, men ändå så vanlig att man kan tala om en folksjukdom. Förmaksflimmer kommer i början ofta i korta attacker, vilka kan uppträda allt frekventare och vara allt längre (paroxysmalt flimmer). Det är viktigt att undersöka vilka bakomliggande orsaker som föreligger, så att möjlig behandling kan stoppa upp en eventuell försämring.

Man kan minska risken för förmaksflimmer genom att inte röka eller snusa, dricka måttligt med alkohol och kaffe, börja motionera regelbundet, sova tillräckligt och undvika skadlig stress.

Ofta kommer dock attackerna med förmaksflimmer utan att man kan påverka det.

Vid förmaksflimmer uppstår en kaosartad impulsbildning i hjärtats förmak med frekvenser mellan 450 och 600/min. Lyckligtvis blockerar celler mellan förmaken och kamrarna (AV-knutan) de flesta av impulserna, men vanligen är kammarfrekvensen ändå för hög. Har man ett snabbt förmaksflimmer under en tid kan hjärtmuskeln börja tröttna, blodet kan då stocka sig och trycket i det venösa kärlträdet ökar och vätska tar sig ut i kroppens vävnader och i lungan. Detta leder till orkeslöshet, andnöd och svullnad.

Den kaosartade sammandragningen av förmaken kan leda till att cirkulationen i förmaken står stilla. Risk uppstår för att blodkoagler bildas på förmaksväggens insida och att dessa koagler förs vidare till vitala delar av kroppen och kan leda till stroke.

Man ska söka vård direkt på sjukhus om flimret är nytillkommet eller håller i sig i flera timmar. Läkemedel kan optimera så att lagom antal impulser passerar ned till kammaren från förmaken. Medicinering kan många gånger hålla flimret borta under avsevärd tid.

Ta kontakt med din vårdgivare vid indikation på flimmer

Resultaten som visas i Coala App är endast avsedda att användas som en indikator av ditt hälsotillstånd och informationen ska endast ses som upplysande. Coala Solutions friskriver sig således uttryckligen från allt ansvar för fel och skador, och lämnar inga garantier (varken uttryckliga eller underförstådda) beträffande hälsoinformationen. Vid minsta tvekan om ditt hälsotillstånd rekommenderar Coala Solutions att du alltid kontaktar vårdgivare, din läkare eller 112 vid nödfall