Kat. 12 – Coala indikerar oregelbunden hjärtrytm

Coala har detekterat återkommande oregelbunden rytm, sk. arytmi med förekomst av P-våg. Detta är oftast ofarligt och en normalvariant oftast utan av klinisk betydelse.

De flesta människor upplever av och till tillfälliga, kortvariga, ofta helt ofarliga arytmier som inte behöver kliniskt utredas vidare. Coalan är värdefull för att fånga dessa episoder och mätningen sparas alltid säkert och krypterat.

Oregelbunden rytm förekommer oftare hos personer under 50 år och är vanligen relaterad till andningsvariation. Föreligger symtom som yrsel, illamående, svimning bör dock sjukvårdskontakt tas snarast.

Resultaten som visas i Coala App är endast avsedda att användas som en indikator av ditt hälsotillstånd och informationen ska endast ses som upplysande. Coala Solutions friskriver sig således uttryckligen från allt ansvar för fel och skador, och lämnar inga garantier (varken uttryckliga eller underförstådda) beträffande hälsoinformationen. Vid minsta tvekan om ditt hälsotillstånd rekommenderar Coala Solutions att du alltid kontaktar vårdgivare, din läkare eller 112 vid nödfall