Kat. 11 – Coala indikerar tecken på återkommande extraslag

Coala indikerar fler än 5 extraslag från hjärtats kammare, VES (>130 msek).

Coala systemet är utvecklat för att kunna indikera förändringar i hjärtats rytm. Enstaka ventrikulära extraslag (VES, hjärtslag utlösta från hjärtats kamrar) är vanligt förekommande. De flesta känner inte av sina extraslag och störs inte av dem.

Rikligt med VES är ofta en följd av annan bakomliggande hjärtsjukdom. Det är därför viktigt att en noggrann utredning genomförs av det elektriska aktiveringssystemet, hjärtmuskelfunktionen, hjärtklaffarna och kranskärlen.

VES uppstår då celler i någon av hjärtkamrarna har byggt upp en impuls och aktiveras snabbare än de celler som normalt ger hjärtat dess impulser. Impulsen sprider sig på mindre funktionellt sätt i kamrarna, så att hjärtat producerar ett lägre blodflöde. Det lägre blodflödet kompenseras i nästkommande normala slag genom ett högre blodflöde, vilket kan kännas i halsgropen eller som ett dunk i bröstkorgen.

Vid många VES påverkas blodflödet så att allmänsymtom (andnöd; illamående; yrsel,; svimning; kallsvett) kan uppstå. Oftast finns bakomliggande orsak att finna i kranskärlssjukdom eller allvarliga klaffel, varför en komplett utredning är viktig.

Vid nästa kontakt med sjukvården/husläkare berätta om dina VES. Kommer extraslagen oftare över tid, ta kontakt med sjukvårdsupplysningen.

Resultaten som visas i Coala App är endast avsedda att användas som en indikator av ditt hälsotillstånd och informationen ska endast ses som upplysande. Coala Solutions friskriver sig således uttryckligen från allt ansvar för fel och skador, och lämnar inga garantier (varken uttryckliga eller underförstådda) beträffande hälsoinformationen. Vid minsta tvekan om ditt hälsotillstånd rekommenderar Coala Solutions att du alltid kontaktar vårdgivare, din läkare eller 112 vid nödfall