Allmänt om symtom från bröstkorgen och cirkulationen

Kaj Lindvall – Kardiolog, docent Karolinska Institutet

Bröstsmärta

Bröstsmärta kan uppstå av en rad orsaker, varav några kan vara allvarliga. Det är därför viktigt att ta reda på vad smärtan har sitt ursprung. Om allmänsymtom (kallsvett, svimning, andnöd) finns samtidigt skall individen ta sig snabbt till en akutmottagning, så att allvarlig sjukdom (hjärtinfarkt; stopp i kranskärl) kan uteslutas eller bekräftas. I många fall av bröstsmärta är det oklart vad som orsakar smärtan. Finns inga allmänna symtom enligt ovan, finns lite mer tid att utreda. Nedan finns en provkarta på organ som kan vara inblandade:

 • Hjärtats kranskärl – Kärlkramp/angina pectoris
 • Hjärtarytmi, ”överhoppade hjärtslag” – Flimmer eller annan arytmi
 • Magsäcken och matstrupen – Mag- eller matstrupskatarr (gastrit/esofagit)
 • Luftstrupen – Tumör
 • Känselnerver till bröstkorgen – Rizopati/nervbanepåverkan
 • Känselnerver till bröstkorgsmuskler – Infektion, inflammation, träningsvärk
 • Känselnerver till hjärt- eller lungsäcken – Infektion, inflammation
 • Tjock- eller tunntarm – Gaser, inflammation, förstoppning
 • Gallvägar – Infektion, inflammation

Arytmikänsla

Arytmikänsla beskrivs på många olika sätt. Många känner ingen arytmi även om det förekommer sådan. Andra kan få känningar från bröstkorgen utan att arytmi kan upptäckas. Vissa känner tydligt när extraslag uppträder och kan beskriva det som dunk i bröstet med känningar uppåt halsen. Då kammarextraslag (VES) förekommer uppmärksammas att det blir ett längre intervall till nästa hjärtslag och då det nästkommande slaget ofta är fylligare (större volym) känns slaget tydligt. Vid tillkomst och/eller avslut av tachykardi/hjärtrusning/förmaksflimmer kan minutvolymen i vissa fall sjunka så att blodflödet till hjärnan kortvarigt kan bli för låg. Detta kan i sin tur leda till yrsel eller svimning.

Yrsel

Yrsel är ett vanligt symtom i en äldre befolkning. En rad bakomliggande orsaker kan räknas upp, men här fokuseras på cirkulatoriska förklaringar.

 • Högt blodtryck
 • Lågt blodtryck
 • Nedsatt pulsökning vid ansträngning
 • Nedsatt reglering av förmaksflimmer
 • Kammararytmi med nedsättning av blodflöde
 • Svimning, hjärtstillestånd

Kammarextraslag (VES) i mångfald kan påverka cirkulationen så att allmänsymtom uppträder. En kammartachykardi (VT) ger nästan alltid så låg minutvolym, att den kan leda till ytterligare belastning på hjärtat, vilken i sin tur provocera den pågående VTn att slå om till kammaflimmer med resulterande cirkulationsstopp.