TITAN-DM studien på personer med diabetes fullrekryterad med 600 deltagare

Coala-Life Group AB (publ), ett ledande bolag inom molnbaserad distansmonitorering av hjärt- och lungsjukdomar, meddelar idag att TITAN-DM studien – en klinisk observationsstudie som syftar till att öka kunskapen om förekomsten av förmaksflimmer hos personer med diabetes – nu är fullrekryterad med 600 deltagare. Studiedeltagarna följs med Coala Heart Monitor dagligen under tre månader. TITAN-DM förväntas bli klar under våren 2022 med resultat för presentation under hösten 2022.

”Det var naturligt för oss att designa en studie där påvisande under studietiden av förmaksflimmer förväntas bidra till direkt nytta för den enskilda individen och samhället” berättar Peter Magnusson, överläkare, med dr, Region Gävleborg och huvudansvarig forskare anknuten till Uppsala Universitet och Karolinska Institutet.

Personer med diabetes har en ökad risk för att utveckla förmaksflimmer, en sjukdom som ökar risken för stroke. Förmaksflimmer orsakar över 10 000 fall av stroke i Sverige varje år. Det är den vanligaste rytmrubbningen och det finns en förhöjd risk för demensutveckling och för tidig död. I TITAN-DM studien används Coala Heart Monitor för att dagligen ta EKG och påvisa förmaksflimmer hos studiedeltagarna under studiens gång. Hittas förmaksflimmer kan blodförtunnande behandling av typen NOAK sättas vilket effektivt skyddar mot stroke. Rekryteringen har skett i samarbete med patient- och pensionärsorganisationer.

Pandemin har inneburit särskilda utmaningar och ändrade förutsättningar för att bedriva kliniska studier. Möjligheter att få god geografisk och demografisk spridning har begränsats. I TITAN-DM har rekrytering och inklusion skett genom Bank-ID och en helt digital process.

”Genom att arbeta med patientföreningar som bas för rekrytering och ett digitaliserat inklusionsförfarande har vi lyckats fylla studien på bara 12 veckor” kommenterar Michel Tagliati, läkare och projektledare samt VD för Proaktiv Hälsa.

”Det känns angeläget att verka för att våra medlemmar får möjlighet att bidra till klinisk forskning som bidrar till att förbättra vården för personer med diabetes”, säger Veronika Lindberg, kanslichef på Storstockholms Diabetesförening.

”Vår förening och våra medlemmar vill aktivt bidra till klinisk forskning. För oss såg vi också en direkt vinst för våra medlemmar”, säger Marie Näslund, samhällspolitisk chef på Pensionärernas riksorganisation.