Hälsoekonomisk bedömning av TLV visar på kostnadseffektivitet vid användning av Coala Heart Monitor Pro i primärvården

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har på beställning av Medicintekniska Produktrådet (MTP) genomfört en hälsoekonomisk bedömning av Coala Heart Monitor Pro för utredning och diagnostisering av förmaksflimmer. Resultatet har nu publicerats av TLV med slutsats att användningen av Coala Heart Monitor Pro kan ge större nytta till en lägre kostnad med en kostnadsbesparing på cirka 606 kronor till 929 kronor per utredning jämfört med 24-timmars Holter-EKG.

TLVs bedömning bygger på en hälsoekonomisk analys som genomförts under 2021 av Quantify Research, ett konsultföretag specialiserad på hälsoekonomiska utredningar. I analysen jämförs Coala Heart Monitor Pro och 24-timmars Holter avseende totalkostnaden ur ett svenskt hälso- och sjukvårdsperpektiv Slutsatsen visar att Coala Heart Monitor Pro är kostnadsbesparande samt genererar större nytta för patienten genom att detektera symptom i högre utsträckning och därigenom möjliggör behandling för att minska förekomsten av stroke.

”TLVs bedömning styrker vår analys och det är glädjande att båda dessa expertgrupper kommit till slutsatsen att Coala Heart Monitor Pro ger vården betydande fördelar. Vår patientcentrerade lösning har förutsättningar att minska belastningen på sjukvården och korta ned väntetiden på utredning av förmaksflimmer”, kommenterar Dan Pitulia, VD för Coala Life.
”Under modellutvecklingen har vi jobbat tätt med klinisk expertis för att fylla kunskapsluckor där tillförlitliga data varit begränsade och för att säkerställa att modellen speglar verkligheten så väl som möjligt. Vi har även inhämtat information från primärvårdsläkare som redan använder Coala Heart Monitor Pro i sin kliniska utövning för att anpassa modellscenarier efter hur produkten används i primärvården idag. Detta gör att vi känner att resultaten i utvärderingen, som visar att Coala Heart Monitor Pro är ett kostnadsbesparande alternativ i svensk primärvård, är tillförlitliga.” förklarar Rosa Lauppe, Associate Director på Quantify Research och ansvarig för analysen som gjorts på uppdrag av Coala Life.

Förmaksflimmer är den vanligaste arytmin hos vuxna. Bara i Sverige beräknas över 300 000 personer över 20 år ha upplevt symtom av förmaksflimmer. Cirka tio procent av Sveriges befolkning över 80 år uppskattas ha förmaksflimmer och i alla åldersgrupper är förmaksflimmer vanligare hos män än hos kvinnor. Bedömningen är att cirka en tredjedel av alla förmaksflimmer är tysta och asymtomatiska vilket leder till svårigheter att ställa diagnos och ökad risk för stroke om det inte upptäcks och behandlas i tid. Nya medicintekniska lösningar som Coala Heart Monitor Pro ger vårdgivare ett kostnadseffektivt hjälpmedel med högre diagnostisk precision för utredningar av intermittenta förmaksflimmer jämfört med konventionellt 24-timmars Holter-EKG.

TLVs rapport finns för nedladdning här.